شرکت سنا بایوتکنولوژی در سال و با توجه به نیاز کشور در راستای فعالیتهای آمادگی دارد تا ضمن برخورداری از نیروی مجرب و خدمات در زمینه بایوتکنولوژی و محصولات ارگانیک ارائه نماید