مشاوره در زمینه طراحی ، اجرا و راهبری سایتها و مزارع پرورش کرم خاکی و تولید انواع کودهای زیستی

مشاوره در زمینه فروش انواع محصولات تولیدی کارگاههای تولید کودهای زیستی

مشاوره در زمینه صادرات انواع محصولات زیستی به خارج از کشور

مشاوره و راهنمایی در زمینه پایان نامه های دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی در سطح ملی و استانی