تولید انواع کودهای زیستی
کاملا طبیعی و دوستدار محیط زیست
بدون استفاده از مواد شیمیایی
کودهای جامد و مایع
کود جامع ورمی کمپوست
کود کمپوست
کود مایع ورمی واش