اجرا، همکاری و مشاوره طرحهای زیست محیطی و پسماندهای خانگی و کشاورزی با دهیاران و سهرداران تمامی نقاط کشور

همکاری و مشاوره با شرکتهای دانش بنیان در زمینه طرحهای تحقیقاتی و اجرایی با موضوعات زیست محیطی ، بیوتکنولوژی و کلیه رشته های علوم زیستی

مشاوره و اجرای فرآوری انواع پسماندهای آلی ، شهری ، دامی و کشاورزی