تولید انواع کودهای زیستی
کاملا طبیعی و دوستدار محیط زیست
بدون استفاده از مواد شیمیایی
کودهای جامد و مایع
کود جامع ورمی کمپوست
کود کمپوست
کود مایع ورمی واش

اجرا و راهبری سایتها و مزارع پرورش کرم خاکی و تولید انواع کودهای زیستی