مشاوره در زمینه طراحی ، اجرا و راهبری سایتها و مزارع پرورش کرم خاکی و تولید انواع کودهای زیستی

مشاوره در زمینه فروش انواع محصولات تولیدی کارگاههای تولید کودهای زیستی

مشاوره در زمینه صادرات انواع محصولات زیستی به خارج از کشور

مشاوره و راهنمایی در زمینه پایان نامه های دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی در سطح ملی و استانی

مشاوره ، همکاری و اجرای طرحهای زیست محیطی و پسماندهای خانگی و کشاورزی با دهیاران و سهرداران تمامی نقاط کشور

مشاوره و همکاری با شرکتهای دانش بنیان در زمینه طرحهای تحقیقاتی و اجرایی با موضوعات زیست محیطی ، بیوتکنولوژی و کلیه رشته های علوم زیستی

مشاوره و اجرای فرآوری انواع پسماندهای آلی ، شهری ، دامی و کشاورزی